ALGEMENE VERKOOP- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Lashile Beauty - Algemene verkoopvoorwaarden op het internet (versie maart 2021)

Dank u om deze algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens producten te bestellen op de website lashilebeauty.com. Door te bestellen op de website lashilebeauty.com, aanvaardt u te worden onderworpen aan de huidige voorwaarden.

SAMENVATTING

1. Toepassingsgebied en precontractuele informatie 1

2. Waarschuwingen 2

3. Orders 2

4. Abonnementen 3

5. Tarieven 3

6. Betalingsvoorwaarden 4

7. Leveringen 4

8. Garanties 5

9. Overdracht van eigendom 6

10. Herroepingsrecht 6

11. Intellectuele eigendom 7

12. Persoonsgegevens 7

13. Cookies 7

14. Diversen 7

15. Klachten 7

16. Geschillen - toepasselijk recht 8

17. Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant 9

1. Reikwijdte en precontractuele informatie

1.1. De contactgegevens van Lashilé Beauty Full Store Unlimited (de "Vennootschap ") zijn als volgt

Lashilé schoonheid Volledige winkel onbeperkt een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 EUR, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Marseille onder nummer 833 464 167, vertegenwoordigd door Yoann Assouline, als voorzitter.

Geregistreerd kantoor

SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARK TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK

Telefoon +33 (0)4 91 03 91 85 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur).

E-mail: info@lashilebeauty.com

BTW-nummer FR39 833 464 167

1.2 Toepassingsgebied: Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AVTG ") zijn slechts van toepassing in aanwezigheid van de volgende voorwaarden

 1. de verkoop aan een niet-professionele koper, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrij beroep of landbouwactiviteit, overeenkomstig artikel L221-1 van het Wetboek van Consumentenrecht; of
 1. verkopen door een beroepsbeoefenaar wanneer deze overeenkomst niet tot de hoofdactiviteit van de beroepsbeoefenaar behoort en het aantal werknemers in dienst van de beroepsbeoefenaar kleiner is dan of gelijk is aan vijf, overeenkomstig artikel L 221-3 van het wetboek van consumentenrecht; en
 1. die de Producten wil kopen die door de Onderneming te koop worden aangeboden (voedingssupplementen in de vorm van "Gummies" (de "Producten ")) op de website van de Onderneming www.lashilebeauty.com (de "Website ").

(hierna de "Klant (en)" genoemd)

Voor de aankoop van Producten door een minderjarige is de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het ouderlijk gezag vereist.

1.3 Territorium buiten Frankrijk. In het geval dat de verkoop van de Producten, of de wijze waarop deze te koop worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk als onwettig of illegaal wordt beschouwd onder de wet die van toepassing is op het grondgebied waar de Klant verblijft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om af te zien van toegang tot de Producten vanuit dat grondgebied of om toegang te verkrijgen tot de Producten vanuit andere grondgebieden waar dit wel wettig wordt geacht. Indien de Klant ervoor kiest om de Website te bezoeken vanuit een grondgebied waar de verkoop van de Producten geheel of gedeeltelijk als onwettig of illegaal wordt beschouwd, zal de Klant alleen de gevolgen dragen van de toepassing van de wettelijke bepalingen van dat grondgebied, zonder dat de Vennootschap hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

1.4. Essentiële kenmerken van de producten. De Klant wordt verzocht de beschrijving van elk Product op de Website te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen; en in geval van twijfel of verzoek om aanvullende informatie, contact op te nemen met de Onderneming op het adres en het telefoonnummer die in artikel 15 van deze AV zijn vermeld.

1.5. Beschikbare voorraden. Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Informatie over de beschikbaarheid van de Producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In geval van onbeschikbaarheid van een besteld Product, zal de Klant per e-mail op de hoogte worden gebracht. De Klant heeft dan de keuze om zijn/haar bestelling bij de klantendienst terug te vragen of te wachten tot de Onderneming zijn/haar bestelling opnieuw bevoorraadt en handhaaft, die zo spoedig mogelijk zal worden verzonden.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen formule, kan de Maatschappij de Klant bepaalde geschenken aanbieden, die "goodies" worden genoemd. Deze geschenken worden, indien van toepassing, vermeld in de beschrijving van het door de Klant gekozen pakket. Deze giften worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

1.6. Andere informatie. De in de consumentencode bedoelde informatie en gegevens zijn opgenomen in deze AV, hetzij rechtstreeks, hetzij door verwijzing.

2. Waarschuwingen

2.1 Advies voor gebruik. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Gebruiksadvies en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik worden voor elk product op de website gegeven. De Klant wordt verzocht de gebruiksadviezen en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik die op de Productfiches van de Website staan, te raadplegen en na te leven.

2.2 Effecten. De Klant erkent dat een kuur van voedingssupplementen een individuele ervaring is, dat de effecten ervan bijgevolg niet vooraf nauwkeurig kunnen worden bepaald, en dat er bijgevolg geen enkele resultaatsverbintenis aan verbonden is. Voedingssupplementen kunnen lichaamsbeweging niet vervangen en mogen niet worden verward met medische en/of psychologische follow-up of consultatie. Evenzo moeten voedingssupplementen worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding of van geneesmiddelen. In geval van twijfel over zijn gezondheidstoestand of over mogelijke medische contra-indicaties, moet de Klant een arts raadplegen alvorens een aankoop te doen op de INTERNET Site.

3. Bestellingen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op de Website het (de) Product(en) te selecteren die hij/zij online wenst te bestellen. Zodra de keuze is gevalideerd, moet de Klant alle informatie verstrekken die nodig is om het Product te verzenden:
 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Volledig fysiek adres
 • Telefoon

De Klant zal dan op een online formulier de informatie met betrekking tot zijn kredietkaart moeten meedelen, waardoor de veilige betaling van zijn bestelling mogelijk wordt:

 • de naam van de kaarthouder,
 • de 16 cijfers van de kredietkaart,
 • de vervaldatum,
 • de virtuele cryptogramcode op de achterkant van de kredietkaart.

 1. Overeenkomstig artikel L.221-14 van de Franse Consumentenwet, zal de Vennootschap de Klant vóór het plaatsen van de bestelling herinneren aan de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, hun prijs, en de woorden: "bestelling met betalingsverplichting " die aangeven dat het plaatsen van een bestelling betaling vereist.
 1. Het onlinecontract komt tot stand wanneer de Klant klikt op de knop die de bevestiging van de bestelling mogelijk maakt, na de details van de bestelling en met name de totale prijs ervan te hebben bekeken en na de mogelijkheid te hebben gehad eventuele fouten te corrigeren.
 1. Na het lezen van de details van de bestelling, en zodra alle gevraagde informatie is ingevuld, kan de Klant op "Valideren" klikken om de bestelling definitief te bevestigen. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de AV. De validatie van de bestelling houdt in dat de Klant over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingsmethode te gebruiken.

 1. De contractuele informatie wordt gepresenteerd in de Franse taal en zal schriftelijk worden bevestigd per e-mail met de contractuele informatie, inclusief de lijst van bestelde Producten.

De Klant is verantwoordelijk voor de controle van de volledigheid en de conformiteit van de informatie die bij de bestelling wordt verstrekt, met name wat het leveringsadres betreft. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten van de Klant en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld vertragingen of leveringsfouten). In dat geval zullen de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een vorige bestelling of weigering van bankmachtiging voor online betaling.

4. Abonnementen

4.1 Abonnement. Voor elk abonnement moet de Klant op de Website klikken op "kopen met abonnement" en zijn abonnement valideren bij de bestelling. De Klant zal worden beleverd en de door de Klant verschuldigde bedragen zullen worden gedebiteerd volgens de door de Klant op de Website gekozen formule.

4.2 Uitschrijving. Abonnementen zijn niet aan een tijdslimiet gebonden. De Klant kan het abonnement op elk moment opzeggen, rechtstreeks op zijn online account, door de Vennootschap een eenvoudig verzoek per e-mail of per telefoon te sturen. De opzegging wordt 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot opzegging van kracht. Bijgevolg zal elke bestelling die tijdens de opzeggingstermijn in uitvoering is, door de Vennootschap worden uitgevoerd. De Klant zal geen terugbetaling kunnen bekomen voor de bestelling uitgevoerd na het verzoek tot opzegging, ook niet indien de Klant eenzijdig beslist de ontvangen Producten terug te zenden.

Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig artikel L.221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht, aangezien het abonnement de regelmatige levering van goederen inhoudt, de herroepingstermijn van veertien dagen, vermeld in artikel 10.2 van deze AV, pas ingaat op de datum van ontvangst van het eerste goed.

5. Prijzen

5.1. Huidige prijzen. De Vennootschap kan haar prijzen op elk moment wijzigen, maar de Producten zullen aan de Klant gefactureerd worden tegen de prijzen die op de Website van kracht zijn op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

De op de Website vermelde prijzen :

 1. zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW;
 1. zijn exclusief leveringskosten, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.3 tot en met 7.5 van deze AV.

5.2. Kenmerken van de prijzen. De prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de Website. Indien echter één of meer belastingen of heffingen worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging weerspiegeld worden in de verkoopprijs van de Producten op de Website en op de verschillende verkoopdragers.

5.3. Factuur. Een factuur wordt door de Vennootschap opgesteld en aan de Klant overhandigd nadat de bestelling is geplaatst. De Klant kan ook vragen dat de facturen per e-mail worden verzonden door contact op te nemen met de Vennootschap via info@lashilbeauty.com.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Betalingsvoorwaarden. De prijs is contant betaalbaar, volledig, op de dag van de bestelling door de Klant, door middel van beveiligde betaling, volgens de voorwaarden die op de Website zijn vermeld.

De Vennootschap is niet verplicht de door de Klant bestelde Producten te leveren indien de Klant de prijs niet volledig heeft betaald overeenkomstig de op de Website vermelde voorwaarden.

De door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de Vennootschap de verschuldigde sommen effectief heeft geïnd.

6.2. Veiligheid van de transacties

 1. Het bedrijf verklaart dat betaalkaartgegevens worden gecodeerd en nooit in niet-gecodeerde tekst op het netwerk worden verzonden. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank.
 1. Om de veiligheid van de transacties te garanderen en fraude op het gebied van verkoop op afstand te voorkomen, kan het Bedrijf controles uitvoeren op het plaatsen van bestellingen.

In het kader van een controle kan de Vennootschap de Klant per e-mail uitnodigen om :

 • een bewijs van adres en identiteit (bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening, een vaste telefoonrekening voor de uitvoering van de bestelling).
 • Een gescande kopie van de gedeeltelijk gemaskeerde voor- en achterzijde van de bankkaart (zonder mededeling van het veiligheidscryptogram);

In dat geval begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf de datum van verzending van de bestelling, die niet eerder kan zijn dan de validering van de bewijsstukken.

Bij gebrek aan bewijs of indien de opgestuurde documenten niet toelaten de identiteit van de besteller, de realiteit van de domiciliëring of de schijnbare solvabiliteitsvoorwaarden na te gaan, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de bestelling te annuleren of contante betaling te vragen teneinde de veiligheid van de online transacties en de perfecte afhaling van de bestelde Producten te garanderen.

6.3. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

7. Leveringen


7.1 Bestemming. De Producten kunnen worden geleverd in Metropolitan Frankrijk en DOM TOM, België, Zwitserland, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, en alle andere bestemmingen vermeld op de Website. Indien de Klant de Producten op twee verschillende locaties geleverd wenst te krijgen, zal hij twee verschillende bestellingen moeten plaatsen en de bijbehorende verzendkosten moeten betalen.

7.2 Leveringstermijnen. Voor leveringen in Europees Frankrijk worden de Producten verzonden binnen 48 uur vanaf de bevestiging van de bestelling per e-mail aan de Klant. Zodra de Producten verzonden zijn, wordt de levering uitgevoerd op het door de Klant opgegeven adres door Colissimo 48H (tussen 2 en 3 werkdagen). Voor alle andere bestemmingen bedraagt de leveringstermijn tussen 2 en 14 werkdagen; de naam van de vervoerder wordt per e-mail aan de klant meegedeeld nadat de bestelling is geplaatst.

7.3 Spoedbestelling. De Klant kan kiezen voor een expresbestelling. In dat geval zal aan de Klant een bijdrage in de leveringskosten worden gevraagd (het bedrag zal aan de Klant worden meegedeeld vóór de betaling van de bestelling). De Onderneming zal deze leveringswijze aanbieden, afhankelijk van de haalbaarheid.

7.4 Retourzendingen. Indien het pakket wordt teruggezonden naar de afzender wegens onmogelijkheid van levering of weigering van ontvangst door de Klant, om welke reden dan ook, zal een bijdrage in de kosten voor het terugzenden van het pakket van vijf euro worden gevraagd.

8. Garanties

8.1 Wettelijke garanties. De Vennootschap is gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 van het Consumentenwetboek en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Wettelijke garantie van overeenstemming:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.217-15 van het wetboek van consumentenrecht worden de artikelen L. 217-4, L. 217-5 en L. 217-12 van dit wetboek hieronder weergegeven:

Artikel L217-4

"De verkoper moet de goederen conform de overeenkomst leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van de levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5

"Het goed is in overeenstemming met het contract:

1° indien het geschikt is voor het gebruik dat van soortgelijke goederen gewoonlijk wordt verwacht en, in voorkomend geval :

- indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model ;

- indien het de kwaliteiten bezit die een koper, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, gerechtvaardigd mag verwachten;

2° Of indien zij de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik, ter kennis van de verkoper gebracht en door deze aanvaard.

Artikel L.217-12:

"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen."

 1. Garantie voor verborgen gebreken :

Artikel 1641

"De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij van die gebreken op de hoogte was geweest.

Artikel 1648

"De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

8.2 Beperking van aansprakelijkheid. De Vennootschap garandeert dat de Producten zijn onderworpen aan controles en tests die zijn uitgevoerd door de partnerlaboratoria van de Vennootschap voordat zij op de markt worden gebracht.

De Vennootschap kan in geen geval door de Klant aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen

 • het niet voldoen van de Producten aan de behoeften van de Klant ;
 • door de Klant geleden schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de Producten
 • het verzuim van de Klant om, vóór de bestelling en tijdens het gebruik van de Producten, zijn gezondheidstoestand en eventuele allergieën voor een van de bestanddelen van het Product na te gaan.

De Klant erkent dat een kuur van voedingssupplementen niet onderworpen is aan enige resultaatsverbintenis.

De getuigenissen op de Website zijn ingezonden door consumenten van het Bedrijf en geven enkel bepaalde ervaringen weer. De Klant erkent dat deze getuigenissen geen garantie zijn voor hun eigen resultaten, maar bedoeld zijn als weergave en illustratie van mogelijke resultaten, verkregen door optimaal gebruik van de Producten.

De voor- en na-foto's op de Website zijn weergaven van feitelijke klantengetuigenissen die door consumenten van de Producten naar de Onderneming zijn gemaild. Aangezien de resultaten persoonlijk zijn, kunnen aan de Klant geen resultaten worden gegarandeerd als gevolg van het gebruik van de door de Vennootschap geleverde Producten.

9. Overdracht van risico's

Overeenkomstig artikel L.261-4 van de Franse Consumentenwet, gaat elk risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de door de Vennootschap voorgestelde vervoerder is, de Producten fysiek in ontvangst neemt.

10. Herroepingsrecht

10.1. Principe. De Klant beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

10.2. Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel L. 221-18 van de Franse consumentenwet beschikt de Klant vanaf de dag na ontvangst van de Producten over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door ofwel het op de Website beschikbare formulier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, ofwel een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping kenbaar maakt, naar het hoofdkantoor van de Vennootschap te sturen. Er wordt gespecificeerd dat, indien de laatste dag op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, de periode overeenkomstig de toepasselijke verordeningen wordt verlengd tot de volgende dag.

In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet wordt er echter aan herinnerd dat indien de Klant heeft gekozen voor een abonnementsformule met regelmatige levering van Producten, de herroepingstermijn van veertien dagen pas ingaat op de dag van ontvangst van het eerste Product.

10.3 Retourzendingen. De Klant moet de Producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, compleet in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat terugsturen naar het hierboven vermelde adres van de Onderneming. Beschadigde, bedorven of onvolledige artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

De Klant draagt alleen de directe kosten voor het terugzenden van de Producten, d.w.z. de terugzendingskosten.

10.4. Restituties. De Onderneming is verplicht alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de kosten voor terugzending), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de Onderneming op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, aan de Klant terug te betalen. De Vennootschap kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de Klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, naargelang welk tijdstip eerder valt.

10.5 Uitzondering. De Vennootschap is niet verplicht tot terugbetaling aan de Klant in de volgende gevallen:

 • Hoeveelheid producten lager dan de bestelling;
 • Geopende en reeds geconsumeerde producten;
 • Producten waarvan de veiligheidsring niet meer volledig verzegeld is;
 • Producten of verpakkingen die beschadigd zijn, waardoor ze niet meer opnieuw in de handel kunnen worden gebracht;
 • Producten die niet worden bewaard onder de omstandigheden die op de verpakking worden aanbevolen.

11. Intellectueel eigendom

11.1. De inhoud van de Website is eigendom van de Onderneming en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

11.2. De Vennootschap is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Klant aangekochte Producten, met name de knowhow, de methodes, de auteursrechten en de octrooien met betrekking tot de software die deze Producten begeleidt en integreert, evenals de rechten met betrekking tot hun tekeningen (tekeningen en modellen) of de namen waaronder ze in de handel worden gebracht (merken). Het is de Klant verboden de genoemde Producten, studies, tekeningen en modellen te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap.

12. Persoonlijke gegevens

In het kader van de bestellingen die door de Cliënten op de website van de Vennootschap worden geplaatst, verzamelt de Vennootschap een aantal gegevens, met name voor de betaling van de bestelling, de levering, de opvolging van de bestelling en de dienst na verkoop. Alle informatie met betrekking tot deze verwerking wordt gedetailleerd in het privacybeleid dat door de Vennootschap is opgesteld en hier kan worden geraadpleegd.

13. Cookies

Cookiebestanden worden opgeslagen in het geheugen van uw browser. Hun levensduur is permanent. Zij bevatten een unieke identificatiecode per browser. Zij vormen de geschiedenis van de bezoeken aan de Website en aan elk van zijn pagina's. U hebt altijd de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies worden geweigerd, zonder dat uw navigatie op de Website daardoor wordt beïnvloed.

14. Diversen

14.1 De door de Vennootschap geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties.

14.2. Voor de toepassing van deze AV omvat de term "schriftelijk" post, elektronische post of fax.

14.3. In het geval dat een clausule van deze AV ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de andere clausules van toepassing.

14.4 Indien het Bedrijf nalaat een of meer van de rechten uit te oefenen die het door deze AV zijn toegekend, zal dit nooit worden opgevat als een verklaring van afstand door het Bedrijf van dat recht of die rechten.

14.5. Wanneer zich een geval van overmacht voordoet, worden de prestatieverplichtingen van de partij die door de gebeurtenis wordt getroffen, opgeschort overeenkomstig de voorwaarden van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

14.6 De officiële taal van deze AV is het Frans. Het gebruik van een andere taal is slechts indicatief. In geval van moeilijkheden bij de interpretatie verwijzen de partijen uitsluitend naar de Franse tekst.

15. Klachten

15.1 Elke klacht of elk verzoek om informatie betreffende de producten of diensten moet aan de vennootschap worden gericht via een van de volgende middelen

 • per telefoon: op +33 (0)4 91 03 91 85;
  • per post naar het adres: SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK

15.2 Het antwoord op de klacht wordt binnen 30 werkdagen per post gegeven indien de Klant daar uitdrukkelijk om verzoekt. Indien de Klant na afloop van deze termijn geen genoegdoening heeft gekregen, kan hij een tweede verzoek indienen door middel van een kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De behandeling van het verzoek mag niet langer duren dan een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving. De Klant verbindt zich ertoe in alle aan de Vennootschap gerichte correspondentie, zowel elektronisch als per post, zijn naam en voornaam, zijn naam, zijn e-mailadres, het voorwerp van zijn verzoek, eventueel met bijvoeging van een kopie, en zijn identificatiecode te vermelden teneinde zijn identificatie en de behandeling van zijn verzoeken mogelijk te maken. Een onvolledige aanvraag kan door de Maatschappij niet in behandeling worden genomen.

16. Geschillen - toepasselijk recht

16.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is het Bedrijf aangesloten bij de dienst van de e-commerce bemiddelaar van de FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs - Frankrijk. http://www.mediateurfevad.fr. Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan het Bedrijf, kan contact worden opgenomen met de Bemiddelingsdienst voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier.

Bemiddeling is niet van toepassing in de volgende gevallen

 1. geschillen tussen beroepsbeoefenaren ;
 1. klachten van de Klant bij de klantendienst van de Maatschappij of rechtstreekse onderhandelingen tussen de Klant en de Maatschappij (maar een voorafgaande klacht van de Klant bij de Maatschappij is niettemin noodzakelijk om de zaak aan de Bemiddelaar voor te leggen);
 1. pogingen tot verzoening of bemiddeling op bevel van een rechtbank waarbij het geschil aanhangig is gemaakt
 1. door de vennootschap tegen de cliënt aangespannen procedure.

Vóór elke bemiddeling moet de Klant een schriftelijke klacht indienen, rechtstreeks bij de Vennootschap. Zijn verzoek om bemiddeling kan niet door de Ombudsman voor de Consument worden onderzocht zolang hij niet aantoont dat hij deze stap heeft gezet. Het verzoek om bemiddeling moet dan binnen een jaar na deze schriftelijke klacht worden ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Een geschil kan niet door de ombudsman voor de consument worden onderzocht indien :

 1. het verzoek is duidelijk ongegrond of misbruikt ;
 1. het geschil is reeds onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank;
 1. het geschil niet binnen zijn bevoegdheid valt;

Indien hij zich in een van deze gevallen bevindt, moet de bemiddelaar de klant binnen drie weken na ontvangst van zijn dossier op de hoogte brengen van de afwijzing van zijn verzoek.

In geval van uitoefening van het recht op bemiddeling zal de Maatschappij de Klant op de hoogte brengen van het bestaande systeem van consumentenbemiddeling.

16.2. Indien de bemiddeling geen resultaat oplevert (in voorkomend geval), zullen alle geschillen waartoe deze AV en/of de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties aanleiding kunnen geven, betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en uitwerking daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht. In geval van geschillen met beroepsbeoefenaars en/of handelaars is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Marseille bevoegd, onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen die een andere rechtbank aanwijzen.

16.3. De onderhavige AV en de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.

17. Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant


Vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst is de Klant in het bezit gesteld van de door de Consumentenwet vereiste informatie en gegevens, en met name

 1. de identiteit van het bedrijf (bedrijfsnaam, geografisch adres van de vestiging, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer);
 1. de essentiële kenmerken van de aangeboden producten, voor zover dit gezien het gebruikte communicatiemedium en de betrokken diensten passend is;
 1. de totale prijs van de Producten, inclusief belastingen of, indien de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de wijze van berekening van de prijs en, indien van toepassing, eventuele bijkomende kosten of, indien dergelijke kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, een verklaring dat dergelijke kosten verschuldigd kunnen zijn;
 1. de datum of de termijn waarbinnen de Onderneming zich ertoe verbindt de Goederen te leveren;
 1. het bestaan van en de voorwaarden voor de uitoefening van de wettelijke conformiteitsgarantie als bedoeld in de artikelen L 217-1 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, en de garantie voor verborgen gebreken als bedoeld in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek;
 1. de voorwaarden voor betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de door de handelaar vastgestelde voorwaarden voor de behandeling van klachten
 1. de mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar.

De Klant erkent dat bestellen op de Website de volledige aanvaarding van deze AV inhoudt.